Saturday, September 1, 2007

Tungkulin ng Asawa’t Ina

Ilang taon na ang nakakaraan, isang dalagang Kristiyanong malapit nang ikasal ang humingi ng payo sa akin kung dapat ba siyang magpatuloy sa pagtatrabaho pagkatapos ng kasal, o tumigil na at manatili na lamang sa bahay. Sinabi ko sa kanya na walang nilalabag sa Bibliya ang mga babaeng may asawa na patuloy pa ring nagtatrabaho sa labas ng tahanan basta hindi nila kinaliligtaan ang kanilang pangunahing tungkulin, at iyon ay sa kanilang asawa at mga anak.

Subalit sinabi ko rin sa kanya na ang sitwasyon niya ay naiiba dahil sa kung siya ay magpapatuloy sa kanyang trabaho ay lalabas na siya ang magtataguyod sa kanyang pamilya dahil sa napakalaki ng agwat ng kanilang kinikita. At dahil sa siya ang bumubuhay sa kanila, malakas ang tukso na siya ang maghari-harian sa kanilang tahanan, na siyang magiging dahilan ng paglabag niya sa Banal na Kasulatan patungkol sa pagpapasakop ng asawang babae (Efeso 5: 22-24; Col. 3: 18).

Nalulungkot akong tingnan ang mga pamilyang ang ina ang naghahanap-buhay at ang ama ang nasa bahay upang gawin ang tungkulin ng ina. Oo nga’t ito na yata ang uso ngunit hindi ito ayon sa Bibliya. Ang ama ng tahanan ang siyang dapat na mangalaga (Efeso 5: 29; 6: 4) ng kanyang pamilya at kasama sa pangangalagang ito ang pagbibigay ng kanilang pisikal na pangangailangan. Siya ang may katungkulang bumuhay ng kanyang pamilya.

Samantala tayong mga asawa o ina ay dapat na siyang abala sa ating mga tahanan (Tit. 2: 5) at tinitiyak natin ang kaayusan nito, ayon sa pamumuno ng ama sa tahanan. Subalit sa panahon ngayon na napakalakas ng batak ng materyalismo, maraming dahilan ang mga ina upang bigyang katwiran ang paghahanap-buhay. Ang problema ay madalas na nagaganap sa mga tahanan na “kung sino ang mas may pera ang mas malakas ang boses.” Siya na ngayon ang mas may otoridad. Hindi natin maitatangging napakaraming mga babae ngayon ang may mataas na katungkulan sa iba’t ibang sektor ng lipunan.

Tunay ngang baliktad na ang mundo. Ang lalaki gustong maging babae at ang babae ay gustong maging lalaki. Noon ang tawag sa magulang na nasa bahay at nag-aalaga ng mga anak ay “housewife”; ngayon, “house husband.”
Ngunit magkaganito man ang mundo at makiayon man ang marami, nakatitiyak akong ang ating Panginoon ay nalulugod sa mga Kristiyanong asawa’t ina na sumusunod sa Kanyang kalooban at Siya rin ang magtataas sa kanyang Salita at doon sa mga nananatiling tapat dito.

Ngunit magkaganito man ang mundo at makiayon man ang marami, nakatitiyak akong ang ating Panginoon ay nalulugod sa mga Kristiyanong asawa’t ina na sumusunod sa Kanyang kalooban at Siya rin ang magtataas sa kanyang Salita at doon sa mga nananatiling tapat dito.

No comments: